ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ WITRYNY

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami szpitalnymi im. Ks. Mjr Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej placówki http://sp2gniezno.superszkolna.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-12

Data aktualizacji strony internetowej: 2020-01-15

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa nie jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osobą kontaktową jest: Sławomir Wierzelewski,

adres e-mail: dyrektor@sp2.gniezno.eu, telefon: 61 4244501.

Informacja zwrotna

Wszelkie zapytania i zgłaszanie nieprawidłowości proszę kierować na wyżej wskazany adres

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Dostosowanie wejść do budynków

Szkoła posiada dwa wejścia. Wejście główne od strony ulicy Ks. Prym. M. Łubieńskiego 7 oraz wejście od strony boiska.
Na terenie boiska znajduje się świetlica szkolna oraz hala sportowa. Pierwsza kondygnacja  hali sportowej jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do świetlicy możliwy jest wjazd wózkiem inwalidzkim.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze wąskie o małej przepustowości, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na korytarz na parterze prowadzą dwa wejścia. Na korytarze na pozostałych kondygnacjach prowadzi jedna klatka schodowa.

Dostosowanie schodów

Jedna klatka schodowa o małej przepustowości, niedostosowana dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie wind

Brak windy

Dostępność pochylni

Brak pochylni

Dostępność platform

Brak platform

Dostępność informacji głosowych

Na terenie szkoły działa radiowęzeł, istnieje możliwość powiadomień głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Na terenie szkoły i przed szkołą parking wyłącznie dla pracowników szkoły. Brak oznakowanych miejsc dla inwalidów.

Prawo wstępu z psem asystującym

Na teren szkoły może wejść osoba z psem asystującym

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury przysługuje prawo złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami szpitalnymi im. Ks. Mjr. Mateusza Zabłockiego
ul. Ks. Prym. Łubieńskiego 7, 62-200 Gniezno
tel. 61 424 45 00,
e-mail: sekretariat@sp2.gniezno.eu, strona www: sp2gniezno.superszkolna.pl