ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ WITRYNY

Pedagog w szkole

Organizacją pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów naszej szkoły zajmuje się pedagog szkolny p. Urszula Romanowska.

W zakresie zadań wychowawczych do pedagoga należy:
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole
- dbanie o realizację obowiązku szkolnego uczniów
- współpraca z wychowawcami w rozpoznawaniu dojrzałości szkolnej
- udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu dzieci
- współudział w opracowaniu planu wychowawczego szkoły

W zakresie profilaktyki wychowawczej do pedagoga należy:
- rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu
  dydaktyczno-wychowawczego

- opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki pomocy wychowawczej
- rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów
- udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej do pedagoga należy:
- organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykających na szczególne
  trudności w nauce

- organizowanie zajęć socjoterapeutycznych uczniom z objawami niedostosowania społecznego

W zakresie pomocy socjalnej i materialnej do pedagoga należy: 

- organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin niepełnych, będących w szczególnie trudnej sytuacji
  finansowej, wielodzietnych, uczniom z rodzin
  patologicznych

- dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających trudne warunki materialne
- wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich organów
- pomoc w wypełnianiu wniosków na stypendia socjalne, wyprawki, stypendia naukowe oraz stypendia szkolne

Kontakt: pedagog@sp2.gniezno.eu

 

Plan pracy pedagoga 

 

pedagog.jpg [300x249]